W środę, 17 listopada 2010 r., upłynął termin nadsyłania uwag do przygotowanego przez Ministerstwo Zdrowia projektu rozporządzenia w sprawie wykazu cen urzędowych hurtowych i detalicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Nowe przepisy, które mają zacząć obowiązywać od 16 grudnia 2010 r., nie uwzględniają jednak zwiększenia stawki podatku od towarów i usług (VAT) z 7 proc. do 8 proc. od 1 stycznia 2011. Ustawa o cenach precyzyjnie określa proces ustalania cen urzędowych na leki i wyroby medyczne. W pierwszej kolejności Ministerstwo Zdrowia musi uzyskać informacje od producenta lub dystrybutora o kosztach, jakie ponoszą w związku z produkcją lub nabyciem (od producenta lub importera) leku lub wyrobu medycznego. Do ministerstwa informacja ta trafia w tzw. wniosku cenowym składanym przez przedsiębiorcę. Następnie do tak wskazanego kosztu (czyli tzw. ceny zbytu) ministerstwo dodaje marżę hurtową lub detaliczną, określoną procentowo lub kwotowo. Wysokość marży określa ustawa o cenach i jest ona sztywna. Dopiero do ceny netto dodawany jest VAT według obowiązującej stawki. W efekcie ceny urzędowe leków, które zaczną obowiązywać w drugiej połowie grudnia 2010 r., po 1 stycznia 2011 r. będą skalkulowane nieprawidłowo, a producenci będą musieli zaniżać cenę netto. W ten sposób kwota brutto będzie wprawdzie odpowiadała kwocie z wykazu, ale nie będzie miała nic wspólnego z ceną zbytu wykazaną we wniosku i ustawową sztywną marżą.

© Copyright 2011 Fundacja Carita - Żyć ze Szpiczakiem!