Nowości

Po pierwszych czterech miesiącach 2017 r. straty szpitali onkologicznych wynoszą już ponad 280 mln złotych. To ponad 50% wartości straty za cały rok 2016, która wyniosła ok. 0,5 miliarda złotych.
Straty szpitali rosną bardzo dynamicznie, sytuacja stale się pogarsza a według danych epidemiologicznych liczba pacjentów onkologicznych będzie systematycznie rosnąć. Zdaniem dyrektorów placówek potrzebne są pilne zmiany w finansowaniu świadczeń onkologicznych i utworzenie Polskiej Sieci Onkologicznej, która zapewni efektywne zmiany w organizacji leczenia.
Z danych największych szpitali onkologicznych, które podjęły współpracę w ramach Ogólnopolskiego Zrzeszenia Publicznych Centrów i Instytutów Onkologicznych, wynika że przychody finansowe z bieżącej działalności pokrywają jedynie 74% realnie ponoszonych przez placówki kosztów. Dane NFZ pokazują, że szpitale należące do Zrzeszenia realizują ponad 50% wartości pakietu onkologicznego
(dane NFZ za okres styczeń-kwiecień 2017 r.). Podczas gdy liczba wszystkich świadczeniodawców realizujących pakiet onkologicznych wynosi 2 456.
Dyrektorzy jako przyczynę systematycznie pogarszającej się sytuacji finansowej swoich placówek podają fakt, że za zmianami organizacyjnymi leczenia, jakie wprowadził pakiet onkologiczny, nie
poszły adekwatne zmiany w finansowaniu świadczeń. Zmniejszono jedynie wycenę istotnych z punktu widzenia pacjentów świadczeń takich jak hospitalizacja do chemio- i radioterapii czy badania
PET. W efekcie wprowadzony system promuje proste leczenie, czyli realizowanie wybranych procedur.
Tymczasem szpitale realizujące nowoczesne leczenie skojarzone, kompleksową wysokostandardową opiekę onkologiczną przed, w trakcie i po leczeniu, ponoszą z tego tytułu straty finansowe. Większość
kompleksowych zabiegów resekcyjnych w chirurgii onkologicznej jest niedoszacowana o koło 20-40%. Obecny system utrudnia również stosowanie rozwiązań, które są standardem na świecie. Chodzi o profesjonalne rozlewnie cytostatyków, które są bardzo kosztowną inwestycją. Leki przygotowywane w sterylnych warunkach, gwarantują pacjentom większe bezpieczeństwo. Dodatkowo sytuację szpitali pogarsza fakt, że w 2017 roku NFZ nie płaci za świadczenia wykonane ponad limit. Choć zgodnie z ustawą, pakiet onkologiczny finansowany jest bezlimitowo to realnie wartość świadczeń niezapłaconych (w ramach limitu i w ramach pakietu onkologicznego łącznie) wynosi ok. 205 mln zł. W tym prawie 1/3 to wartość niezapłaconych leków – 65 mln zł (stan na maj 2017r.).
Żeby sytuacja szpitali onkologicznych poprawiła się konieczne jest przeprowadzenie przeglądu kosztowego wszystkich procedur onkologicznych i urealnienie ich wyceny. Konieczne jest takż wprowadzenie finansowania kompleksowej opieki onkologicznej oraz rozwiązanie narastających od lat problemów.
Tymczasem nie tylko dane ekonomiczne są alarmujące. Za 10 lat ponad 1/5 Polaków będzie w wieku powyżej 65 roku życia, a co czwarty z nas zachoruje na nowotwór. Nowotwory staną się pierwszą
przyczyną zgonów w Polsce. Liczba zachorowań na nowotwory złośliwe w Polsce w ciągu ostatnich trzech dekad wrosła ponad dwukrotnie, osiągając w 2010 roku ponad 140,5 tys. zachorowań, a w 2013 ponad 150 tys. Według prognoz PTO zachorowalności na nowotwory wzrośnie aż o 25% do roku 2025.
Dlatego już dziś Dyrektorzy największych szpitali onkologicznych, którzy leczą ok. 80 % pacjentów widzą potrzebę także efektywnych zmian organizacyjnych, które przygotują ich placówki na leczenie
systematycznie rosnącej liczby pacjentów i proponują utworzenie Polskiej Sieci Onkologicznej.
Polska Sieć Onkologiczna to model współpracy szpitali onkologicznych o największym potencjale klinicznym, kadrowym i sprzętowym. Celem wprowadzenia Sieci jest poprawa dostępności rosnącej
liczby pacjentów do leczenia onkologicznego według takich samych standardów niezależnie od miejsca zamieszkania. Sieć ma zapewnić koordynację działań, wymianę doświadczeń, wiedzy i kadr
na poziomie wojewódzkim a co za tym idzie usprawnić organizację leczenia oraz wyrównać standardy i poprawić efektywność leczenia pacjentów w całym kraju.
Utworzenie sieci powinno przynieść tak wymierne korzyści jak: usprawnienie leczenia onkologicznego, poprawa jakości i efektywności leczenia pacjentów dzięki kompleksowości opieki
i finansowania leczenia, ustabilizowanie kondycji szpitali, wyrównanie standardów leczenia onkologicznego w całym kraju, poprawa dostępu pacjentów do nowoczesnych terapii, likwidację
białych plam wskazanych przez mapy potrzeb onkologicznych, poprawę wskaźników 5. letnich przeżyć pacjentów oraz zahamowanie wzrostu kosztów społecznych związanych z chorobami
onkologicznymi (renty, zwolnienia lekarskie, wydajność pracy).
Zdaniem dyrektorów placówek działających w Zrzeszeniu brak podjęcia działań ze strony Państwa doprowadzi do dalszego rozproszenia opieki onkologicznej, zapaści finansowej strategicznych szpitali
i może oznaczać dla pacjentów utrudnienia w dostępie do leczenia.

Mamy dobre informacje dla pacjentów z rakiem jelita grubego oraz przewlekłą białaczką szpikową. W ostatnich dniach opublikowano projekt listy refundacyjnej:
Projekt obwieszczenia jest dostępny pod tym linkiem:
http://www.mz.gov.pl/…/projekt-zmian-w-wykazie-lekow-refun…/

W ostatnim tygodniu Parlamentarny Zespół ds. Praw Pacjentów opublikował również stanowisko dotyczące dostępności leczenia onkologicznego w Polsce. Dokument jest dostępny pod linkiem: http://orka.sejm.gov.pl/…/338_2017…/$file/338_20170525_1.pdf.

Oddajemy w Państwa ręce poradnik pt."Hematologia" publikację Fundacji OnkoCafe, która zawiera najważniejsze informacje o chorobach nowotworowych krwi. Tekst, który powstał dzięki zaangażowaniu specjalistów w poszczególnych dziedzinach, pomaga zrozumieć źródło tych chorób, podstawowe sposoby ich leczenia, a także przekazuje cenne porady od tego, jak radzić sobie z emocjami towarzyszącymi rozpoznaniu nowotworu krwi, dzięki Adrianna Sobol- Psycholog aż do wskazówek dietetycznych, jakże ważnych w codziennym funkcjonowaniu chorego.
W wersji drukowanej poradnik trafił już do wielu szpitali na terenie całego krajuu.

Jest on do pobrania stronie internetowej OnkoCafe: http://onkocafe.pl/aktualnosci/198-poradnik-hematologia

Poradnik wypełnia lukę w dostępnych dla chorych źródłach wiedzy na temat tych, względnie rzadkich, jednak bardzo skomplikowanych chorób. Nie da się zaprzeczyć, że wraz ze wzrostem średniej wieku naszego społeczeństwa, częstość wykrywania nowotworów krwi będzie rosła.
Partnerami poradnika są Alivia oraz firma Janssen-Cilag Polska Sp.z o.o.

 

 

© Copyright 2011 Fundacja Carita - Żyć ze Szpiczakiem!