Po pierwszych czterech miesiącach 2017 r. straty szpitali onkologicznych wynoszą już ponad 280 mln złotych. To ponad 50% wartości straty za cały rok 2016, która wyniosła ok. 0,5 miliarda złotych.
Straty szpitali rosną bardzo dynamicznie, sytuacja stale się pogarsza a według danych epidemiologicznych liczba pacjentów onkologicznych będzie systematycznie rosnąć. Zdaniem dyrektorów placówek potrzebne są pilne zmiany w finansowaniu świadczeń onkologicznych i utworzenie Polskiej Sieci Onkologicznej, która zapewni efektywne zmiany w organizacji leczenia.
Z danych największych szpitali onkologicznych, które podjęły współpracę w ramach Ogólnopolskiego Zrzeszenia Publicznych Centrów i Instytutów Onkologicznych, wynika że przychody finansowe z bieżącej działalności pokrywają jedynie 74% realnie ponoszonych przez placówki kosztów. Dane NFZ pokazują, że szpitale należące do Zrzeszenia realizują ponad 50% wartości pakietu onkologicznego
(dane NFZ za okres styczeń-kwiecień 2017 r.). Podczas gdy liczba wszystkich świadczeniodawców realizujących pakiet onkologicznych wynosi 2 456.
Dyrektorzy jako przyczynę systematycznie pogarszającej się sytuacji finansowej swoich placówek podają fakt, że za zmianami organizacyjnymi leczenia, jakie wprowadził pakiet onkologiczny, nie
poszły adekwatne zmiany w finansowaniu świadczeń. Zmniejszono jedynie wycenę istotnych z punktu widzenia pacjentów świadczeń takich jak hospitalizacja do chemio- i radioterapii czy badania
PET. W efekcie wprowadzony system promuje proste leczenie, czyli realizowanie wybranych procedur.
Tymczasem szpitale realizujące nowoczesne leczenie skojarzone, kompleksową wysokostandardową opiekę onkologiczną przed, w trakcie i po leczeniu, ponoszą z tego tytułu straty finansowe. Większość
kompleksowych zabiegów resekcyjnych w chirurgii onkologicznej jest niedoszacowana o koło 20-40%. Obecny system utrudnia również stosowanie rozwiązań, które są standardem na świecie. Chodzi o profesjonalne rozlewnie cytostatyków, które są bardzo kosztowną inwestycją. Leki przygotowywane w sterylnych warunkach, gwarantują pacjentom większe bezpieczeństwo. Dodatkowo sytuację szpitali pogarsza fakt, że w 2017 roku NFZ nie płaci za świadczenia wykonane ponad limit. Choć zgodnie z ustawą, pakiet onkologiczny finansowany jest bezlimitowo to realnie wartość świadczeń niezapłaconych (w ramach limitu i w ramach pakietu onkologicznego łącznie) wynosi ok. 205 mln zł. W tym prawie 1/3 to wartość niezapłaconych leków – 65 mln zł (stan na maj 2017r.).
Żeby sytuacja szpitali onkologicznych poprawiła się konieczne jest przeprowadzenie przeglądu kosztowego wszystkich procedur onkologicznych i urealnienie ich wyceny. Konieczne jest takż wprowadzenie finansowania kompleksowej opieki onkologicznej oraz rozwiązanie narastających od lat problemów.
Tymczasem nie tylko dane ekonomiczne są alarmujące. Za 10 lat ponad 1/5 Polaków będzie w wieku powyżej 65 roku życia, a co czwarty z nas zachoruje na nowotwór. Nowotwory staną się pierwszą
przyczyną zgonów w Polsce. Liczba zachorowań na nowotwory złośliwe w Polsce w ciągu ostatnich trzech dekad wrosła ponad dwukrotnie, osiągając w 2010 roku ponad 140,5 tys. zachorowań, a w 2013 ponad 150 tys. Według prognoz PTO zachorowalności na nowotwory wzrośnie aż o 25% do roku 2025.
Dlatego już dziś Dyrektorzy największych szpitali onkologicznych, którzy leczą ok. 80 % pacjentów widzą potrzebę także efektywnych zmian organizacyjnych, które przygotują ich placówki na leczenie
systematycznie rosnącej liczby pacjentów i proponują utworzenie Polskiej Sieci Onkologicznej.
Polska Sieć Onkologiczna to model współpracy szpitali onkologicznych o największym potencjale klinicznym, kadrowym i sprzętowym. Celem wprowadzenia Sieci jest poprawa dostępności rosnącej
liczby pacjentów do leczenia onkologicznego według takich samych standardów niezależnie od miejsca zamieszkania. Sieć ma zapewnić koordynację działań, wymianę doświadczeń, wiedzy i kadr
na poziomie wojewódzkim a co za tym idzie usprawnić organizację leczenia oraz wyrównać standardy i poprawić efektywność leczenia pacjentów w całym kraju.
Utworzenie sieci powinno przynieść tak wymierne korzyści jak: usprawnienie leczenia onkologicznego, poprawa jakości i efektywności leczenia pacjentów dzięki kompleksowości opieki
i finansowania leczenia, ustabilizowanie kondycji szpitali, wyrównanie standardów leczenia onkologicznego w całym kraju, poprawa dostępu pacjentów do nowoczesnych terapii, likwidację
białych plam wskazanych przez mapy potrzeb onkologicznych, poprawę wskaźników 5. letnich przeżyć pacjentów oraz zahamowanie wzrostu kosztów społecznych związanych z chorobami
onkologicznymi (renty, zwolnienia lekarskie, wydajność pracy).
Zdaniem dyrektorów placówek działających w Zrzeszeniu brak podjęcia działań ze strony Państwa doprowadzi do dalszego rozproszenia opieki onkologicznej, zapaści finansowej strategicznych szpitali
i może oznaczać dla pacjentów utrudnienia w dostępie do leczenia.

© Copyright 2011 Fundacja Carita - Żyć ze Szpiczakiem!