Głównym celem Fundacji, a zarazem jej misją jest wszechstronne działanie na rzecz chorych na szpiczaka mnogiego, a także prowadzenie działań w zakresie opieki, pomocy społecznej oraz ochrony zdrowia.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • edukację w zakresie szpiczaka i innych nowotworów,
 • organizację spotkań informacyjnych na temat szpiczaka mnogiego i nowoczesnych metod leczenia,
 • działania na rzecz inicjatyw zmierzających do ochrony interesów osób chorych na nowotwory,
 • działalność charytatywną i organizację wolontariatu,
 • działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia,
 • działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwój kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

 

Fundacja może również podejmować następujące działania:

 • organizacja konferencji, szkoleń, warsztatów, seminariów, konkursów,
 • prowadzenie konsultacji,
 • prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej oraz publikacja materiałów poświęconych problematyce zgodnej z celami Fundacji,
 • tworzenie i realizacja projektów zgodnie z celami Fundacji,
 • organizowanie i finansowanie przewozu darów od darczyńców z kraju i zagranicy na rzecz szpitali, domów dziecka, domów starców i domów dzieci specjalnej troski oraz osób potrzebujących,
 • organizowanie praktyk dla lekarzy, pielęgniarek i innych osób za granicą,
 • organizowanie i finansowanie wakacji, w tym kolonii, wycieczek i imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży,
 • organizowanie i finansowanie zakupów specjalistycznego sprzętu dla szpitali w celu dokonywania prawidłowej diagnostyki chorób,
 • wyposażanie w sprzęt rehabilitacyjny domów specjalnej troski.
© Copyright 2011 Fundacja Carita - Żyć ze Szpiczakiem!